NL EN PL

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN 1.1. Alle aanbiedingen, uitgaande van MonsTrade, bestellingen van klant-koper en overeenkomsten gesloten met MonsTrade zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van klant-koper. 1.2. In geval van tegenstrijdigheid hebben de clausules van de individuele overeenkomsten die koper met MonsTrade heeft gesloten, voorrang op de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden. 1.3. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang. 1.4. Voor zover deze algemene verkoopvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. OVEREENKOMST en BEËINDIGING 2.1. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de verkoopsbevestiging van MonsTrade, geldt uitsluitend de verkoopsbevestiging als bewijs van de inhoud van de overeenkomst. 2.2. MonsTrade heeft vrije keuze inzake herkomst en/of fabricage van de verkochte goederen, tenzij hierover expliciet iets anders is overeengekomen. 2.3. De goederen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder gangbare toleranties wordt verstaan een afwijking of verschil binnen een schaal van 0 tot en met 10 %. 2.4. Ingeval van overmacht is MonsTrade gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen goederen door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet beperkt tot, begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; vertraagde of te late levering door de leveranciers van MonsTrade, of een van dezen, of door derden; vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar of vanuit de plaats van aflevering of bestemming wordt bemoeilijkt of belemmerd; import- en exportbeperkingen van welke aard ook; elke economische of andere dwangmaatregel die de levering verhindert of daarop een weerslag heeft, zelfs indien deze de levering niet absoluut onmogelijk maakt. 2.5. Ingeval van overlijden, vereffening of faillissement van koper, is MonsTrade gerechtigd haar overeenkomst met koper te ontbinden door een enkele schriftelijke verklaring en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 2.6. Ingeval van contractuele wanprestatie door koper, heeft MonsTrade de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel om , na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, die acht dagen na datum van verzending zonder nuttig gevolg is gebleven, de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van koper. Voormelde ingebrekestelling dient niet te gebeuren indien de koper aan MonsTrade heeft laten blijken aan zijn afnameverplichting niet te zullen voldoen. Zowel in geval van gedwongen uitvoering van de overeenkomst als in geval van ontbinding van de overeenkomst, heeft MonsTrade recht op een vergoeding van al haar schade, inclusief de erelonen en kosten van haar technische en juridische raadslieden. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper is MonsTrade sowieso gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, onverminderd haar recht op volledige vergoeding van kosten en schade.

3. LEVERING en AFNAME 3.1. Opgegeven of overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, en zullen in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. 3.2. Indien levering niet kan plaatsvinden binnen de overeengekomen levertijd, is MonsTrade gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke facturaties. 3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, worden de goederen geacht te zijn geleverd in de magazijnen waar de goederen zijn opgeslagen door MonsTrade, op het ogenblik van vertrek van de goederen uit deze magazijnen. In dit geval is koper tot afname verplicht binnen de 14 dagen na datum overeenkomst. 3.4. Indien koper de goederen niet afneemt, waar zij ingebreke blijft de goederen af te halen of niet in ontvangst neemt bij levering, is MonsTrade gerechtigd de goederen voor rekening en op uitsluitend risico van koper op te slaan en aan koper te factureren, evenals een vergoeding te vorderen van al haar schade, onverminderd haar recht om de koopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig de bepaling van artikel 2.6.

4. RISICO OVERDRACHT. 4.1.Het risico mbt. de verkochte goederen gaat over op de koper op het ogenblik van het aangaan van de koopovereenkomst, onafgezien van de door de koper en verkoper gekozen Incoterm in de individuele koopovereenkomst en in uitzondering op wat bepaald is onder artikel 1.2.

5. KLACHTEN GARANTIE, en AANSPRAKELIJKHEID 5.1.Verkoop van goederen die vallen onder de categorie van eerste keusmateriaal: In geval van verkoop van 1ste keusmateriaal moeten klachten wegens niet-conformiteit of zichtbare gebreken schriftelijk aan MonsTrade kenbaar worden gemaakt, onmiddellijk op het ogenblik van de levering of op het ogenblik dat de levering had moeten plaats vinden. In geval van verkoop van 1ste keusmateriaal moeten klachten met betrekking tot verborgen non-conformiteiten of verborgen gebreken worden ingediend per aangetekend schrijven aan MonsTrade binnen acht werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen drie maanden na de levering of binnen drie maanden nadat de levering had moeten plaats vinden. Eventuele rechtsvorderingen met betrekking tot zichtbare of verborgen niet-conformiteit en zichtbare of verborgen gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk drie maanden na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt. Koper dient de gebrekkige goederen ter beschikking te houden van MonsTrade. Indien koper niet heeft voldaan aan hiervoor vermelde verplichtingen, of indien de goederen werden verwerkt, bewerkt, vervreemd of niet meer in het bezit van koper zijn, wordt koper geacht afstand te hebben gedaan van zijn vorderingen uit hoofde van zichtbare of verborgen non-conformiteit en zichtbare of verborgen gebreken. Ingeval van gegronde klacht wegens zichtbare of verborgen non-conformiteit en zichtbare of verborgen gebrek zal MonsTrade de keuze hebben om over te gaan tot prijsvermindering of vervanging van de verkochte goederen binnen een door haar vast te stellen redelijke termijn, zonder bijkomende schadevergoeding. 5.2. Verkoop van goederen die vallen onder de categorie van tweede keusmateriaal: In geval van verkoop van 2de keusmateriaal worden de goederen verkocht en aanvaard in de magazijnen waar de goederen zijn opgeslagen door MonsTrade, in de staat waarin deze zich bevinden. Koper heeft de mogelijkheid de goederen op voorhand te controleren in de magazijnen waar de goederen zijn opgeslagen door MonsTrade, zonder dat MonsTrade verplicht is hem daartoe uit te nodigen. Na vertrek uit de magazijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de koper aanvaard, en kan geen klacht wegens al of niet verborgen niet conformiteit of zichtbare of verborgen gebreken meer worden aanvaard door MonsTrade, daar verzonden goederen als definitief aanvaard dienen te worden beschouwd. 5.3. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van de door MonsTrade te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op. De garantieverplichting van MonsTrade strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. MonsTrade garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij de koper de bestemming van de goederen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven en deze uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard door MonsTrade. 5.4 De aansprakelijkheid van MonsTrade voor alle directe kosten en schade, ingevolge een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot de overeengekomen verkoopprijs. 5.5. MonsTrade kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie, invorderingskosten inclusief advocatenkosten, ook al is MonsTrade in kennis gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen. 5.6. Koper vrijwaart MonsTrade tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van alle schade met betrekking tot de verkochte of geleverde goederen en de door MonsTrade verstrekte informatie. 5.7. MonsTrade is opzichtens koper in geen enkel geval gehouden tot vrijwaring voor uitwinning door daden van derden. MonsTrade zal bijgevolg in geval van uitwinning door een daad van derden opzichtens koper niet gehouden zijn tot schadevergoeding.

6. VERVOER 6.1. Ingeval MonsTrade dient in te staan voor het vervoer van de verkochte goederen, bepaalt zij vrij de vervoerder, de inlader en het vervoermiddel. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, reizen door MonsTrade te leveren goederen vanaf het vertrek uit de magazijnen, alwaar MonsTrade de goederen heeft opgeslagen, voor rekening van koper.

7. PRIJS en BETALING 7.1. Alle door MonsTrade opgegeven prijzen zijn netto-prijzen exclusief BTW. Alle op de te leveren goederen en diensten vallende taksen of belastingen zijn ten laste van koper. Alle kosten verbonden aan de levering van de goederen (vb. vervoer) vallen ten laste van koper. Bank- en andere kosten ten gevolge van bijvoorbeeld koerswisselingen, internationale transfers etc zijn ten laste van koper. 7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, wordt enkel geleverd tegen contante betaling op het ogenblik van de levering of de voorlegging van de verschepingsdocumenten, en is de prijs betaalbaar op de zetel van MonsTrade. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op MonsTrade te verrekenen of zijn betalingsverplichting op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 7.3. In geval van niet of niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur evenals vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, welke forfaitair worden bepaald op tenminste 15 % per openstaand factuurbedrag met een minimum van Euro 150,-, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 7.4. Het niet betalen van een factuur op vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid tot gevolg van alle andere openstaande facturen van MonsTrade. 7.5. Klachten met betrekking tot facturen van MonsTrade dienen gemotiveerd te zijn en te gebeuren per aangetekend schrijven aan MonsTrade binnen de 10 dagen na levering.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 8.1. Niettegenstaande de risico overdracht geschiedt overeenkomstig wat in artikel 4 is bepaald, blijven alle geleverde goederen bij uitsluiting eigendom van MonsTrade tot aan het moment waarop koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Hieronder wordt verstaan alle verplichtingen van koper die voortvloeien of samenhangen met overeenkomsten waarbij MonsTrade zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van schadevergoedingen, rente en kosten. 8.2. Zolang koper niet heeft voldaan aan al zijn contractuele verplichtingen, is hij gehouden de door MonsTrade geleverde goederen te bewaren en zal hij verantwoordelijk zijn voor elk mogelijk verlies of elke mogelijke schade. Koper verbindt er zich toe de door MonsTrade geleverde goederen in hun oorspronkelijke staat, niet verwerkt, gescheiden van en niet vermengd met andere goederen, en duidelijk geïdentificeerd als MonsTrade’s eigendom te bewaren en de goederen deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden voor hun volledige waarde en tegen alle risico’s. Koper zal in ieder geval MonsTrade verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door koper wordt gehuurd. Hij zal de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekend maken zodat MonsTrade hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen. 8.3. Indien koper één van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt jegens MonsTrade, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichting niet na zal komen, is MonsTrade zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van koper worden gebracht. 8.4. Zolang koper niet heeft voldaan aan al de verplichtingen vermeld onder 8.1, is hij niet gerechtigd de betreffende goederen te vervreemden dan wel op de betreffende goederen een pandrecht te vestigen. Het eigendomsvoorbehoud blijft aan de door MonsTrade geleverde goederen kleven, zelfs indien deze door de koper toch zouden worden vervreemd en dus uit zijn vermogen zouden zijn verdwenen. Indien de door MonsTrade geleverde goederen (zelfs bewerkt of verwerkt), waaraan nog een eigendomsvoorbehoud van MonsTrade kleeft, zouden worden voortverkocht of overgedragen, zullen de schuldvorderingen die uit deze verkoop of overdracht voortvloeien van rechtswege overgaan op MonsTrade.

9. GESCHILLEN 9.1. Geschillen die tussen partijen rijzen, worden beheerst door het Belgisch intern recht en met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen, te Wenen d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn naar keuze van eiser de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.

 

 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, gemeente, land) worden door Monstrade BVBA  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op jurgen@monstrade.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Monstrade met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Monstrade kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Monstrade is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Monstrade is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Monstrade. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Monstrade. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu